gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is

בדיקת שמיעה

 

אודיוגרמהאודיוגרמה הינה הצגה גרפית של יכולות השמיעה שלכם, המראה את העוצמות שהנכם מסוגלים לשמוע על-פני טווח תדירויות (גובה הצלילים). התדירות נמדדת בהרץ והינה מה שאנו תופשים כגובה הצליל. העוצמה נמדדת בדציבל

הבדיקה נערכת בחדר מיוחד במכון השמיעה שהותאם לצורך כך במיוחד לנטרול רעשי רקע. במהלך הבדיקה תרכיבו אוזניות. באמצעות מכשיר הקרוי אודיומטר יושמעו לכם סדרה של צלילים בתדירויות מסוימות (טונים טהורים) ובעוצמות שונות - תחילה באוזן אחת ולאחר מכן באוזן השנייה. במהלך הבדיקה הזו, עוצמת הצלילים תלך ותפחת עד שלא תוכלו לשמוע אותם כלל - זהו סף השמיעה שלכם. באודיוגרמה מצוינים, בין היתר, ספי השמיעה שלכם בתדירויות מסוימות בטווח שבין 250 ל-8000 הרץ. זהו טווח התדירויות האופייני לדיבור האנושי

בדיקה נוספת שתיערך לכם היא בדיקת היכולת שלכם לשמוע ולהבחין במילים. בבדיקה זו תאזינו לסדרה של מילים עליהן תתבקשו לחזור. תחילה בעוצמה הולכת ופוחתת ולאחר מכן בעוצמות שונות. המידע המתקבל מבדיקה זו מסייע לקבוע את סף השמיעה לדיבור - העוצמה החלשה ביותר בה הנכם מסוגלים לשמוע דיבור. כמו כן, נקבעת היכולת שלכם להבחין בין מילים שונות בתדירויות שונות

- MCL   נתונים חשובים נוספים המתקבלים באמצעות ביצוע בדיקת השמיעה הם: עוצמת השמיעה הנוחה ביותר

 -UCL    זוהי עוצמת הצליל בה נוח לאדם מסוים לשמוע לאורך זמן. כלומר, העוצמה אינה חזקה או חלשה מדי לשומע; ועוצמת השמיעה הלא נוח

 הזוהי עוצמת צליל שהאזנה לה גורמת לשומע אי נוחות. כלומר, העוצמה חזקה מדי. נתונים אלה מסייעים לאחר מכן בהתאמת מכשיר שמיעה

 שמיעה מול הבנה

יכולתנו לשמוע מתחילה להשתנות מהרגע שאנו נולדים. בגיל 20 איננו יכולים לשמוע חלק מהצלילים שתינוקות יכולים. בגיל 30 או 40 ירידת שמיעה החלה כבר והיא ניתנת לאבחנה, אך ייתכן כי היא עדיין מתונה מאד

בדרך כלל, השמיעה אינה נפגעת באופן רחב היקף, כך שאי אפשר לשמוע דבר. במקום זאת, ירידה בשמיעה משפיעה על תדירויות מסוימות יותר מאשר על אחרות. תדירויות או צלילים גבוהים הם הראשונים להיות מושפעים

בדיבור האנושי תנועות שהינן נמוכות בצליל, ממשיכות להישמע, ואילו עיצורים, שהינם גבוהים בצליל, מתחילים להישמט. הקשים ביותר לשמיעה הם העיצורים השקטים: ב, ס, ש, פ, ט ו-ז. התוצאה היא שאדם עם ירידת שמיעה מתקשה להבחין בין מילים כמו "סד" ו"צד" או "חש" ו"לש". זוהי הסיבה מדוע לקויי שמיעה רבים מדווחים שהם יכולים "לשמוע את המילים אבל לא להבין

 

 

gallery/בדיקת שמיעה